Obchodní podmínky

Níže uvedené obchodní podmínky se vztahují k internetovým stránkám bankonaut.cz a
app.bankonaut.cz

Čl. I – Definice

1.1. “Poskytovatel” je společnost Bankonaut s.r.o., IČ: 06839479, sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 289937.

Email: komornik@bankonaut.cz
Web: https://bankonaut.cz

1.2. „Uživatel” je fyzická či právnická osoba, která se registrovala do uživatelského účtu webové aplikace Bankonaut.

1.3. “Smlouvou” se rozumí smlouva o poskytnutí nevýhradní licence k užívání SaaS webové aplikace Bankonaut, uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

1.4. “Předmětem smlouvy” se rozumí webová aplikace Bankonaut
přístupná na https://app.bankonaut.cz.

Čl. II – Úvodní ustanovení

2.1. Tyto obchodní podmínky specifikují Smlouvu, jejímž předmětem je získání přístupu k SaaS aplikaci Bankonaut, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek bankonaut.cz a app.bankonaut.cz.

2.2. Vztahy Poskytovatele a Uživatele se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

2.3. Tyto obchodní podmínky zavazují Uživatele okamžikem registrace do uživatelského účtu.

2.4. Předmět smlouvy je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Veškerá majetková práva ohledně Předmětu smlouvy náleží Poskytovateli. Uživatel není oprávněn umožnit užívání Předmětu smlouvy třetí osobě nebo své přihlašovací údaje zveřejňovat,  přístupňovat nebo poskytovat třetím osobám.

Čl. III – Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace Uživatele provedené na webové stránce může Uživatel přistupovat do svého uživatelského účtu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání služby je Uživatel povinen uvádět správné a pravdivé údaje.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen přihlašovacími údaji ve formě e-mailu a hesla. Uživatel je povinen uchovávat mlčenlivost ohledně svých přihlašovacích údajů.

3.4. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu nebo aktualizaci hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.6. Uživatelský účet existuje ve 2 verzích – ve verzi “základní” a ve verzi “Premium”.

3.7. Registrací Uživatele je uzavřena Smlouva ve verzi “základní”.

3.8. Zakoupení verze “Premium” se považuje za změnu Smlouvy.

3.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo zrušit uživatelský účet v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy či obchodních podmínek. Poskytovatel zruší uživatelský účet také na základě žádosti Uživatele zaslané na e-mail: komornik@bankonaut.cz. Zrušený uživatelský účet nelze znovu obnovit a jejím zrušením dochází k zániku Smlouvy. Zrušením účtu dojde k výmazu všech dat Uživatele.

3.10. V případě přechodu z verze “základní” na verzi “Premium”, budou všechna uživatelská data vytvořena ve verzi základní uchována a přenesena do verze “Premium”.

3.11. V případě, že Uživatel přejde z “Premium” verze zpět na verzi “základní”, dojde k výmazu data, které byly vloženy pomocí funkce, která je dostupná pouze pro verzi “Premium”. V případě, že uživatel nezvolí přechod na verzi “základní” ani neprodlouží verzi “Premium” do 14. dnů vypršení verze “Premium”, bude mu automaticky zpět přidělena verze základní a dojde k výmazu data, které byly vloženy pomocí funkce, která je dostupná pouze pro verzi “Premium”. V případě, že si Uživatel, v rámci verze “Premium” vytvořil více peněženek, dojde k výmazu všech peněženek (včetně všech dat do nich zanesených) vyjma peněženky naposledy vytvořené, která zůstane zachována.

3.12. V případě prodloužení předplatného služby “Premium”, bude expirace služby navýšena ode dne následujícího po dni vypršení.

Čl. IV – Cena služby

4.1. Užívání aplikace v “základní” verzi je zdarma. V případě, že si Uživatel
zakoupí verzi “Premium”, užívání aplikace je zpoplatněno dle podmínek zde.

4.2. Cenu služby může Uživatel uhradit následujícími způsoby:

 • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému GoPay;

4.3. Uživatelský účet “Premium” bude aktivován po provedení platby.

4.4. Poskytovatel vystaví Uživateli ohledně platby daňový doklad – fakturu. Poskytovatel není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel po uhrazení ceny služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Uživatele.

4.5. Dojde-li ke zrušení uživatelského účtu, Uživatel nemá nárok na vrácení ceny služby ani její části.

Čl. V – Odpovědnost Poskytovatele

5.1. Uzavřením Smlouvy Uživatel přijímá, že za jakékoliv využití informací získaných z Předmětu smlouvy a za úspěchy či neúspěchy z využití plynoucí nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost.

5.2. V Předmětu smlouvy mohou být Uživateli zobrazovány informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením pro Uživatele či vyjádřením subjektivního názoru k dané tématice a Poskytovatel za ně nenese žádnou odpovědnost.

5.3. Poskytovatel není odpovědný za ztrátu dat uložených v Předmětu smlouvy, pokud ji způsobil Uživatel nesprávným postupem užívání, neznalostí fungování aplikace nebo činností, která je důvodem pro zrušení uživatelského účtu nebo pokud ji způsobila třetí osoba zásahem do hardwarového nebo softwarového vybavení Uživatele nebo Poskytovatele bez jeho vědomí (např. hackerský útok).

Čl. VI. – Ochrana osobních údajů

Správce
Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělen správci, kterým je: Bankonaut s.r.o., IČ: 06839479, sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 289937.

Účely zpracování
6.1. Uživatele se týkají pouze ty účely zpracování, ke kterým u daného Uživatele existuje právní titul zpracování.

6.2. Prvním účelem zpracování osobních údajů je registrace Uživatele do uživatelského účtu aplikace Bankonaut. Právním titulem pro tento účel je registrace.

6.3. Druhým účelem zpracování osobních údajů je uzavření smlouvy o změně uživatelského účtu na verzi “Premium”. Právním titulem pro tento účel je plnění smlouvy.

6.4.  Třetím účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních sdělení. Pokud subjekt udělí souhlas, budou mu zasílány obchodní a marketingová sdělení, včetně personalizovaných obchodních sdělení a to prostřednictvím prostředků elektronických komunikací. Za tímto účelem je prováděno profilování za účelem předvídání preferencí Uživatelů. Právním titulem pro tento účel je souhlas Uživatele. Uživatel může svůj souhlas se zpracováním jeho osobních údajů kdykoliv odvolat a to v každém jednotlivém obchodním sdělení nebo na e-mailu: komornik@bankonaut.cz.

Rozsah zpracování
6.5. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu nezbytném pro daný účel.

6.6. Pro účely registrace Uživatele jsou osobní údaje zpracovávány v rozsahu
následujícím: e-mail, IP adresa, informace o prohlížeči a zařízení.

6.7. Pro účely vedení uživatelského účtu “Premium” jsou osobní údaje zpracovávány v rozsahu následujícím:

 • povinné: jméno, příjmení, e-mail, telefon, ulice, číslo popisné, obec, PSČ, země,
  identifikace zakoupené služby, informace o způsobu úhrady;
 • nepovinné: název firmy, IČO, DIČ.

6.8. Pro účely zasílání obchodních sdělení jsou údaje zpracovávány v rozsahu následujícím: jméno, příjmení, e-mail, informace získané prostřednictvím cookies a prohlížeče.

Doba zpracování
6.9. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro daný účel.

6.10. Pro účely registrace jsou osobní údaje uchovávány po dobu existence uživatelského účtu, tj. do doby, než bude uživatelský účet zrušen Poskytovatelem na základě žádosti Uživatele odeslané na e-mail komornik@bankonaut.cz nebo z důvodu, že Uživatel svůj uživatelský účet po dobu delší než 2 roky nevyužívá nebo poruší povinnosti vyplývající ze smlouvy či obchodních podmínek.

6.11. Pro účely vedení uživatelského účtu “Premium” jsou osobní údaje uchovávány po dobu vedení uživatelského účtu “Premium” a poté po dobu přiměřenou, nejdéle po dobu 1 roku za účelem umožnění Uživateli znovu zakoupit verzi “Premium” bez nutnosti opětovného vyplnění osobních údajů, nejdéle však vždy do doby zrušení uživatelského účtu Poskytovatelem dle podmínek uvedených u účelu výše.

6.12. Pro účely zasílání obchodních sdělení jsou osobní údaje uchovávány po dobu, po kterou trvá účel, nejpozději však do odvolání souhlasu.

Odvolání souhlasu
6.13. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Uživatel kdykoliv odvolat a to
na e-mailu: komornik@bankonaut.cz.

Uplatnění námitek, žádostí, stížností
6.14. Uživatel je oprávněn uplatnit námitku proti nesprávnému nebo neoprávněnému zpracování osobních údajů na e-mailu: komornik@bankonaut.cz. Své žádosti nebo stížnosti ohledně zpracování svých osobních údajů může Uživatel uplatnit na e-mailu: komornik@bankonaut.cz.
Dozorový orgán
6.15. Uživatel je oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7-Holešovice, www.uoou.cz.

Příjemci

6.16. Příjemci osobních údajů jsou zpracovatelé, kterými jsou: společnosti poskytující marketingové služby, účetní společnosti, společnosti poskytující právní služby, společnosti zaměřené na vývoj webových aplikací, společnosti zabývající se e-mailovými nástroji.

Cookies
6.17. Na webové stránce bankonaut.cz a app.bankonaut.cz jsou používány textové soubory cookies. Jedná se o drobné textové soubory, které jsou ukládány do počítače. Ukládá je internetový prohlížeč na žádost jednotlivých webových stránek, které si subjekt prohlíží. Webové stránky si mohou zpětně vyžádat obsah souboru. Podle něj poznají, které stránky subjekt dříve navštívil, jestli má rozpracovaný nějaký formulář nebo jestli je přihlášen. Cookies jsou nutné pro správné fungování většiny webových stránek. Cookies jsou užívány z následujících důvodů: Většina internetových prohlížečů umožňuje prostřednictvím nastavení prohlížeče kontrolovat většinu druhů cookies. Subjekt může v nastavení prohlížeče cookies zakázat. Pokud je zakáže, je však možné, že nebude moci využít všechny funkce svého internetového prohlížeče. Při zakázání cookies se subjektu nebude zobrazovat relevantní reklama. Subjekt může uložené cookies ze svého počítače průběžně mazat. Podrobné informace o možnosti mazat, zakázat či blokovat cookies nalezne subjekt v návodu k použití svého internetového prohlížeče.

Poučení o právech subjektu
6.18. Do 24.5.2018 má subjekt práva uvedená v zákoně č. 110/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, zejména práva uvedená v § 11, 12 a 21.
6.19. Od 24.5.2018 má subjekt práva uvedená v Nařízení č. 2016/679, obecné
nařízení o ochraně osobních údajů, zejména na právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu
nebo výmaz, omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost
údajů.

6.20. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům

 1. Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů.
 2. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46, které se vztahují na předání.
 3. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob.
 4. Právem získat kopii uvedenou v odstavci 3 nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

6.21. Právo na obnovu
Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní
údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na
doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

6.22. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

 1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; 45 b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1.
 2. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je podle odstavce 1 vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace.
 3. Odstavce 1 a 2 se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1, pokud je pravděpodobné, že by právo uvedené v odstavci 1 znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6.23. Právo na omezení zpracování

 1. Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.
 2. Pokud bylo zpracování omezeno podle odstavce 1, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.
 3. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování podle odstavce 1, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

6.24. Oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení
zpracování
Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s článkem 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje.

6.25. Právo vznést námitku

 1. Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f), včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 2. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu.
 3. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
 4. Subjekt údajů je na právo uvedené v odstavcích 1 a 2 výslovně upozorněn a toto právo je uvedeno zřetelně a odděleně od jakýchkoli jiných informací, a to nejpozději v okamžiku první komunikace se subjektem údajů.
 5. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
 6. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

6.26. Právo na přenositelnost údajů

 1. Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b); a b) zpracování se provádí automatizovaně.
 2. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle odstavce 1 má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.
 3. Výkonem práva uvedeného v odstavci 1 tohoto článku není dotčen článek 17. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.
 4. Právem uvedeným v odstavci 1 nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Čl. VII – Reklamace a podpora

7.1. Všechny služby jsou poskytovány pouze elektronickým způsobem.

7.2. Podpora k používání poskytované služby je poskytována pouze v elektronické podobě

7.3.  Případné reklamace je možné uplatňovat zasláním emailu na adresu komornik@bankonaut.cz

Čl. VIII – Závěrečná ustanovení

8.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.3.2018.

8.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek.

8.4. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách bankonaut.cz/obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

8.5. Rozhodným právem je právo České republiky. Případné spory budou projednávány před věcně a místně příslušným soudem České republiky.